CIVITTA AITAB EESTI EDUKAID HARIDUS- JA ETTEVÕTLUSPROGRAMME GRUUSIASSE VIIA

CIVITTA AITAB EESTI EDUKAID HARIDUS- JA ETTEVÕTLUSPROGRAMME GRUUSIASSE VIIA

Danish Refugee Council (DRC) on rahvusvaheline humanitaarabi organisatsioon, kes muu hulgas tegutseb Gruusias sealsete konfliktipiirkondade noortele paremate haridus- ja ettevõtlusvõimaluste pakkumisega. Peale mitmete Euroopa riikide hariduse ja tööhõivega seotud algatustega tutvumist, leidis DRC, et just Eesti noortele suunatud programmid on kõige sobivamad Gruusias rakendamiseks. CIVITTA uuringute meeskonnal oli hea meel aidata lähemalt avada Eesti edukamaid haridus-, tööhõive- ja ettevõtlusprogramme, et tulevikus saaks Gruusia neid võtta eeskujuks algatuste juures, mis tooks rohkem noori ettevõtluse juurde ning aitaks kaasa koolist väljalangemise ning töötuse vähenemisele.

Gruusia haridussüsteemi eesmärk on hakata koolides süsteemsemalt õpetama ettevõtlust, seega pakkusid neile enim huvi haridusprogrammid „Junior Achievement“ ja „Ettevõtlik Kool“, mis on mõlemad suunatud ettevõtlusõppe integreerimisele koolisüsteemi. Eesti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu peeti väga heaks näiteks, mille sarnaselt Gruusias edendada ettevõtlus- ja karjääriõpet kõikidel haridustasemetel. Nii nagu Eestiski, on ka Gruusias palju NEET-noori ehk noori, kes ei tööta ega omanda haridust ega kutset. Leiti, et Eestis rakendatav 15–16-aastastele noortele suunatud programm „Noorte Tugila“ pakub head eeskuju NEET noortega tegelemiseks.

„Selleks, et igal noorel oleks võimalus kujuneda ühiskonda hoogsalt edasiviivaks jõuks (nagu sõnastab HTM noortevaldkonna arengukava üks sihtidest), tuleb käsitleda noori ühiskonnas eeskätt positiivse ressursina, luues neile toetav ja jõustav keskkond eneseteostuseks ning võimaldada ligipääs avaratele arenguvõimalustele. Käesolev raport kirjeldab võrdselt toimivaid sekkumisi, mis annavad ühtaegu olulise panuse ebasoodsates oludes noorte tõrjutusriski vähendamisele, kui ka tulevaste ükssarvikute loojate ning eestvedajate pealekasvule. Pea kõigi kirjeldatud sekkumiste ühisosaks võib pidada noorte säilenõtkuse tugevdamist, mis sihtrühmast või teema fookusest hoolimata annab olulise panuse muutlikes oludes edukamaks toimetulekuks ning heitumise vältimiseks – usutavasti võib seda pidada 21. sajandi üheks olulisemaks ja universaalsemaks oskuseks,” ütleb Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna nõunik Karl Andreas Sprenk.

Oleme uhked, et saime kaasa aidata Gruusia tulevikutalentide arengule ning loodame, et DRC eestvedamisel on Gruusia haridusmaastiku kujundajatel võimalus lähiajal ka Eestis kohapeal huvitavate programmide elluviijatega kohtuda.

Loe rohkem DRC tegevustest: https://drc.ngo/

Analüüsi viis läbi Civitta Eesti AS. Analüüsi rahastas Danish Refugee Council.

Lisainfo:
Civitta vanemkonsultant Kadri Kallip
Email: [email protected] 

JAGA ARTIKLIT