CIVITTA astub moelavale

CIVITTA ASTUB MOELAVALE

2021. aasta jaanuaris asus CIVITTA Eesti juhtima rahvusvahelist projekti Fashion for Change, suurendamaks Euroopa moetööstuse jätkusuutlikkust. Projekti eesmärgiks on soodustada ning  kiirendada Euroopa Liidu liikmesriikide rõiva- ja tekstiiliettevõtete seas  innovaatiliste lahenduste kasutusele võtmist.

Projekti põhiline sihtgrupp on väikeettevõtted, moedisainerid ning idufirmad, kes on huvitatud vastutustundlike ning keskkonnasäästlikke toodete abil spetsialiseerunud turunišši leidmisest. Just sellised ettevõtted on piisavalt paindlikud ja uuendusmeelsed, et reageerida kiiresti turgudel toimuvatele muutustele.

Moodsad tarbijad on intelligentsed, teadlikud ning otsivad sageli turgudelt eetilisi ja jätkusuutlikke alternatiive. Selleks, et püsida konkurentsis, peavad ettevõtted pakkuma vastutustundlikult toodetud ja minimaalse ökoloogilise jalajäljega tooteid.

Innovaatiliste ning jätkusuutlikke lahenduste kasutusele võtmine loob ettevõtetele konkurentsieelise ning toetab Euroopa Liidu jätkusuutlikke põhimõitteid ja Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamist.

Moetööstuse ränk mõju keskkonnale

Aina kasvaval tekstiili- ja rõivatööstusel on meid ümbritsevale keskkonnale suur mõju. Mood on tsükliline fenomen, mida mõjutavad nii looduslikud kui ka sotsiaalsed tegurid. See loob olukorra, kus täna kantav ei pruugi olla moes juba järgmisel kuul; vabaaja riided ei ole paslikud tööl käimiseks ning talvehooaja rõivad ei sobi suvel kandmiseks.

Kiirmood on tööstus, mis toimib põhimõttel „tooda-kasuta-hülga". Kiiresti toodetakse, turundatakse ja müüakse madala kvaliteedi ning suure ökoloogilise jalajäljega rõivaid. Tarbijad kannavad rõivaid lühikese perioodi, tüdinevad ning ruttavad poodi moodsama toote järele. Euroopa Liidus tekib igal aastal kümneid miljoneid tonne moetööstuse jäätmeid. Suur osa sellest liigub prügimägedele. Taolise lineaarse tootmismudeli tulemuseks on looduslike ressursside ekspluateerimine, ressursikadu ning jäätmete kuhjumine.

Euroopa Komisjon toetab projekte eesmärgiga liikuda lineaarselt tootmis- ja ärimudelilt ringmajandusele. Ringmajandus on taastootev alternatiiv ressurssi raiskavale lineaarsele ärimudelile. 

Ringmajandusele üleminek kui üks lahendusi

Fashion for Change projekt pakub Euroopa Liidu moetööstuse väikeettevõtetele, disaineritele ja idufirmadele tehnilist ning finantsilist tuge, et soodustada üleminekut innovaatilisele ja jätkusuutlikule ringmajandusele.

Moetööstuse ringmajanduse põhimõtete kohaselt tuleks tooteid kavandades arvesse võtta ressursitõhusust, mittetoksilisust, biolagunevust ja ringlusessevõetavust. Tootmisel tuleks eelistada taaskasutatavaid ressursse ning eetilisi praktikaid. Neid printsiipe silmas pidades on võimalik luua olukord, kus kogu toote elutsükkel ei avalda niivõrd suurt negatiivset keskkonna- ja sotsiaalset mõju.

Fashion for Change projekt otsib jätkusuutlikke moeideid

Fashion for Change projekt toimub Euroopa Liidu COSME programmi algatusel ning rahastamisel. Kolmeaastane projekt hõlmab ideid ja ettevõtmisi, mille eesmärgiks on vähendada oluliselt Euroopa moetööstuse negatiivset keskkonna- ning sotsiaalset mõju konkurentsivõimeliste uuenduslike ärimudelite väljatöötamise kaudu.

 2021. aasta jaanuarist kuni 2023. aasta detsembrini korraldab CIVITTA koostöös projekti partneritega Euroopa Liidu moetööstuse jätkusuutlikkuse toetamiseks mitmeid rahvusvahelisi üritusi, juhendamisprogramme ja virtuaalse teadmiste pagasi loomist.

2021. aastal alustatakse jätkusuutlike moevaldkonna ettevõtete, probleemkohtade ja võimalike lahenduste kaardistamisega. Edendamaks ettevõtete- ja riikidevahelist teadmiste ning parimate praktikate vahendamist luuakse virtuaalne platvorm, mis koondab projekti jooksul kogutud informatsiooni ning jääb huvilistele avalikuks kasutamiseks.

Samuti viiakse läbi mitmeid jätkusuutlike ideede tekkimist soodustavaid üritusi. Ideede loomist ergutatakse uuendusliku “häkatoni” formaadis, mis toob kokku väikeettevõtted ja tööstuse eksperdid mitmest Euroopa Liidu riigist. Parimatele ideedele pakutakse projekti käigus laiapõhjalist tehnilist- ning finantstuge läbi poole aasta pikkuse mentorlusprogrammi ja rahaliste auhindade. Disaini häkaton ja jätkusuutliku moe kiirendiprogramm saavad alguse 2022. keskpaigas ning on avatud kõikidele moetööstuse huvilistele, disaineritele ja väike-ettevõtetele. 

Rahvusvaheline meeskond kindlustab piiriülese mõju

Programmi on kaasatud rahvusvaheline meeskond: CIVITTA Eesti AS ja Eesti Kunstiakadeemia, Singleton Eestist,  Ecopreneur Belgiast ja Katalista Ventures Leedust. Fashion for Change kogenud mentorid on pärit Eestist, Hollandist, Leedust ning Belgiast. 

Eksperdid tuuakse kokku erinevatest valdkondadest: innovatsioon ja idufirmad, ringmajandus ja jätkusuutlikkus, rahandus ja ettevõtlus ning moedisain. Nii kindlustatakse programmis osalejatele laiapõhjaline ja kaugeleulatuv tugi. 

Programmi tulemusena loodetakse  luua mitmeid rahvusvahelisi jätkusuutlikke moeideid, mõjutada tarbijakäitumist ning tehakse ka poliitikasoovitusi, et avaldada ulatuslikku mõju ühiskonnale. Samuti soodustatakse Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist teabevahetust ja koostööd.

Kui projekt Sind kõnetab, soovid selles osaleda või mõnel muul moel Fashion for Change projekti eesmärkidesse panustada, siis palun anna endast märku siin
Link Fashion for Change kodulehele asub siin.

JAGA ARTIKLIT