CIVITTA UURIB ROBOTITE TULEVIKUPOTENTSIAALI

CIVITTA UURIB ROBOTITE TULEVIKUPOTENTSIAALI

Robotid on keerukad süsteemid, mis hõlmavad endas nii programmeerimist kui ka insener-tehnilisi teadmisi. Nende kahe keeruka valdkonna ühendamisel saadud robotid on vastavalt programmile ning mehaanilistele parameetritele täpselt nii võimekad, milliseks on nad ehitatud. Robotite funktsionaalsusest lähtuvalt kasutatakse neid väga erinevates valdkondades – autotööstusest meelelahutuseni. Alates jaanuarist 2021 juhib CIVITTA Eesti Horizon2020 projekti Robotics4EU, millega anname oma panuse, et robotite kasutuselevõtt Euroopas saaks tänasega võrreldes veelgi suurema hoo sisse.

Projekti raames keskendume robootikale neljas valdkonnas: tervishoid, põllumajandus, infrastruktuuride hooldus ning kontroll ja paindlik tootmine. Nendes valdkondades on robotite kasutuselevõtt kõige enam oodatud kiiresti kasvavate tootmismahtude tõttu, mis omakorda tuleneb suureneva rahvaarvu  vajadustest. Seetõttu on ettevõtete arengus põhirõhk sõnal „produktiivsus“ ning tootmise tõhusamaks muutmine robotite kasutusele võtmise kaudu aitabki seda probleemi lahendada.

Robootika lahenduste kasutuselevõttu takistavad mitmed tegurid

Ettevõtete produktiivsuse kasv ja tootmismahtude suurendamine on aga vaid mündi üks külg. Teine oluline teema, millega arvestada, on see, kuivõrd on ühiskond robotite laiemaks kasutuselevõtuks valmis. Inimestel tekib õigustatult palju küsimusi ja kõhklusi, mis on seotud eetika, privaatsuse, küberturvalisuse, õiguslike ja sotsiaalmajanduslike aspektidega.

Näiteks robotite usaldusväärsus ja tööohutus. Kes vastutab robotitega seotud õnnetuste korral? Kas meie andmed on kaitstud? Millise määrani on võimalik vähendada inimlikku kontakti tervisevaldkonnas? Kas seadusandlus on robotitega seonduvalt piisavalt ajakohane? Ja muidugi üks peamisi muresid – kas robotid mitte ei võta inimestelt ära töökohti?

Seega selleks, et inimesed oleksid avatud uusi lahendusi omaks võtma, on vajalik, et tootearendusprotsessis oleks tehnoloogilise täiuse kõrval võrdselt oluline ka lõppkasutajate varajane kaasamine ja nende ootustele vastamine.  

Selleks, et paremini mõista robotite kasutuselevõtuga seotud kitsaskohti viiakse Robotics4EU projekti raames läbi ulatuslikud uuringud peamiste huvigruppidega, kelleks on katuseorganisatsioonid, ettevõtted nii avalikust- kui ka erasektorist, ametiühingud, klastrid ning tavakodanikud.

Nende uuringute alusel ning analüüsides varasemate sarnaste Horizon2020 projektide häid tavasid, on võimalik koostada hindamismudel. Selle põhjal põhjal viiakse läbi vestlusi tavakodanikega, korraldatakse olulisematel teemadel töötoad sihtrühmadega, testitakse mudelit kasutajate peal ning arutatakse Euroopa Liidu tasemel juriidiliste probleemide üle seoses robootika valdkonnaga. Lõpuks valmib protsessist aruanne, milles kajastuvad tulemused on juba aluseks järgnevatele seesugustele projektidele.

Robotics4EU pakub välja kohese lahenduse

CIVITTA Eesti ning Leedu töötajate koostööpartnerid antud projektis on Robotex Eestist, Norwegian University of Science and Technology Norrast, Danish Board of Technology Taanist, AGRIFOOD Lithuania DIH Leedust, GLOBAZ S.A. Portugalist ja Laboratoire National de Metrologie et D'essais Prantsusmaalt, mis üheskoos moodustavad Robotics4EU konsortsiumi, mis on loodud kaardistama mitte-tehnoloogilisi murekohti.

Probleemkohtade kaardistamise käigus luuakse veebiplatvorm kõikidele põhivaldkondade huvigruppidele. Selle eesmärgiks on nimetatud huvigruppidele pakkuda teenuseid ning nõuandeid seoses tehnoloogiliste ja mitte-tehnoloogiliste teadmistega, mis on seotud vastutustundliku tehisintellektil põhineva robootikaga ehk robootikaga, mis arvestab eetilisi, juriidilisi ja teisi mitte-tehnoloogilisi aspekte. Tehisintellektil põhineva robootika all on siinkohal mõeldud robootika lahendusi, mis tajuvad keskkonda ning sooritavad oma toiminguid vastavalt ümbritsevale keskkonnale. Näiteks liikuvad robotid oskavad tuvastada inimesi nende ümber ja neile otsa sõitmist vältida. Lisaks on eesmärgiks viia kokku huvigrupid üle Euroopa, et jagada kogemusi ja leida vastuseid küsimustele, mis seni on pidurdanud nende ettevõtete tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu.

Projekti suur eelis on koostöö juba käimasoleva suurema projektiga. Nimelt on kavandatav platvorm seotud AI4EU projektiga, mis kujutab endast tehisintellekti teemadel baseeruvat veebiplatvormi. Robotics4EU platvorm pakub kasutajatele tervikliku lahenduse hõlmates endas nii tehisintellekti temaatikat (läbi AI4EU platvormi) kui ka tehisintellekti põhist robootika valdkonda. Selline platvorm aitab suuresti kaasa tehisintellektil põhinevate robootikalahenduste kasutuselevõtule tervishoiu-, põllumajanduse-, infrastruktuuride hoolduse ning kontrolli ja paindliku tootmise valdkondades.

Robotics4EU tulemused

Selleks, et meie projekti eesmärgid jõuaksid paremini sihtrühmadeni, on plaanis Robotics4EU projekti kohta infot jagada suurematel valdkondlikel messidel ning üritustel, nagu näiteks Robotex International, European Robotics Forum, International conference on Robotics and Automation jpt. Lisaks on plaanis erinevad kajastused ka tehnoloogiavaldkonna parimates väljaannetes nagu  Nordic Journal of Science and TEchnology Studies.

Projekti kestvus on 3 aastat (kuni detsember 2023). Kui Robotics4EU projekt pakub sulle huvi, , siis palun võtta ühendust projekti koordinaatori Anneli Roosega ([email protected]) CIVITTA Eestist.

JAGA ARTIKLIT