Oluline sissejuhatus analüüsidesse "ei kahjusta oluliselt" ja kliimakindlus

DNSH JA KLIIMAKINDLUSE ANALÜÜSIDEST LÜHIDALT

Nii mõnedki teist on kindlasti juba kokku puutunud kahe uue kontseptsiooniga – “Ei kahjusta oluliselt” (edaspidi DNSH – ing. k “Do No Significant Harm”) printsiibi vastavuse hinnang ja kliimakindluse hinnang. Mõlemad analüüsid on saanud oluliseks osaks EL rahastuse taotlemisel, mistõttu loodame antud artikli abil luua veidi selgust nende tausta ja sisu kohta.

Meie planeedi keskmine temperatuur tõuseb 0,1 - 0,3 ºC kraadi igas aastakümnes¹ ja ületab suure tõenäosusega Pariisi Kliimakokkuleppe 1,5 ºC soojenemise piiri. Sellest tulenevalt on oluline, et inimkond arvestaks muutuvate kliimatingimuste ja neist tulenevate kliimasündmustega, astudes vajalikud sammud nendega kohanemiseks. Infrastruktuur, mis täna rajatakse, jääb kasutusse sajandi keskpaigani ja kauemaks, mis tähendab, et uute objektide rajamisel peab olema tagatud nende vastupanuvõime kliimamuutuste vastu ning ka nende panus kliimaneutraalsuse saavutamisesse. Seda hinnatakse läbi kliimakindluse analüüsi.

Kuigi kliimamuutustega arvestamine ja kohanemine on oluline, ei saa unustada ka teisi looduskeskkonda puudutavaid teemasid nagu näiteks veeressursid, bioloogiline mitmekesisus, reostus jms. Seetõttu on oluline, et lisaks positiivsele mõjule mis avaldub ühes või mitmes kestlikuse valdkonnas, ei tohi planeeritav projekt avaldada olulist kahju ka looduskeskkonna teistele dimensioonidele. Sellele nõudele vastavust hinnatakse läbi DNSH analüüsi.

Mõlemad hinnangud on muutunud oluliseks osaks EL rahastusele taotlemisel, olles nõutud rahastamisvahendite puhul nagu näiteks Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond, õiglase ülemineku fond ja taaste- ja vastupidavusrahastu.
 

Kliimakindluse hinnang

Kliimakindluse tagamise analüüs on protsess, mille eesmärgiks on hinnata kas planeeritav taristu objekt aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning on samal ajal võimeline pidama vastu potentsiaalsetele kliimasündmustele, mis objekti eluajal võivad aset leida. Antud kontekstis on „taristu“ lai mõiste, mis hõlmab nii hooneid, looduspõhiseid taristuid, võrgutaristuid, muid materiaalseid varasid jne. 

2021 aastal avaldas Euroopa Komisjon kliimakindluse tagamise kohta spetsiaalse teatise „Taristu kliimakindluse tagamise tehnilised suunised aastateks 2021–2027²“, mille juhendi kohaselt katab kõnealune protsess kahte teemat – panus kliimaneutraalsusesse (kliimamuutuste leevendamine) ning panus kliimakindlusesse (kliimamuutustega kohanemine). Mõlema puhul on hindamine jaotatud kahe etapi vahel: hindamine ja üksikasjalik analüüs.

 

Diagram, text, chat or text messageDescription automatically generated

DNSH hinnang

Erinevalt kliimakindluse hinnangust, mis kehtib vaid infrastruktuuri projektidele ja hõlmab kliimamuutuste leevendamist ja nendega kohanemist, kehtib DNSH analüüs laiemale valikule projektidele ning hõlmab kuute alloleval joonisel esitatud keskkonnaeesmärki. „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõte tuleneb 2020. aasta Taksonoomia määrusest, mis võeti vastu investeeringute edendamiseks kestlikesse projektidesse. Vastavalt Euroopa Komisjoni tehnilistele juhistele³ on DNSH hindamine jagatud kaheks etapiks ja nõuab kavandatava projekti eeldatava mõju hindamist: millistele keskkonnaeesmärkidele võib avalduda oluline mõju, mistõttu on vajalik põhjalik DNSH hindamine? Alles siis, kui kogu protsessi tulemusel selgub, et kavandataval projektil ei ole olulist mõju mitte ühelegi keskkonnaeesmärgile, on see edukalt läbinud DNSH hinnangu.

 

Diagram, textDescription automatically generated

 

Kuigi riigipõhiseid suunised on alles täpsustamisel, võib neid kahte hinnangut pidada kindlaks täienduseks ELi rahastamise taotlemisprotsesside puhul. Ja seda igati õigustatult, sest kliimakindluse ja DNSH hinnang pakuvad läbipaistvust, mis toetavad investeeringute suunamist kestlikesse tegevustesse ja seeläbi panustavad Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisesse.

Kui soovid antud hindamisest rohkem teada saada või abi nende koostamisel, võta meiega julgelt ühendust! CIVITTA jätkusuutlikkuse tiim omab juba väärtuslikku kogemust nii kliimakindluse kui DNSH hinnangute koostamisel ja aitab saadud teadmistele tuginedes luua selgust selles veel kujunevas temaatikas.

 

Veeli Oeselg
CIVITTA Eesti partner
[email protected]

 


Viited

¹ https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SPM_version_report_LR.pdf
² https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0916(03)&from=EN
³ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN

JAGA ARTIKLIT