Eelmise aasta säravaimad projektid CIVITTAS

EELMISE AASTA SÄRAVAIMAD PROJEKTID

Eelmisel aastal viisid meie konsultandid läbi palju mõjusaid ja huvitavaid projekte, mis aitasid ja aitavad ka edaspidi sammhaaval ühiskonnas positiivseid muutusi luua. Tahame ka teiega jagada meie tiimide kõige värvikamaid projekte, mis eelmisel aastal eriti eredalt silma paistsid.

Loe meie tiimide tegemistest ja eri valdkonna projektidest lähemalt artiklist.

 

Avaliku sektori tiimid
 

Hindamiste ja uuringute tiim

Aasta säravaima projekti valimine osutus keeruliseks, kuna märkimisväärsete projektide konkurents oli tihe. Võttes arvesse tiimi eelneva aasta strateegilist eesmärki teha rohkem rahvusvahelisi projekte, toome seekord siiski esile projekti “Interreg Baltic Sea Region Final Evaluation”. 

Tegemist oli tiimi esimese niivõrd suure ja rahvusvahelise hindamise projektiga, kuhu oli kaasatud 15 liiget  Eesti, Rumeenia, Läti ja Gruusia kontoritest. Projekt andis suurepärase võimaluse koguda uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi. Meie meeskond näitas töö teostamisel esmaklassilist ekspertiisi ja professionaalsust - kliendi tagasiside kohaselt hinnati väga kõrgelt andmete kogumise kvaliteeti (intervjuud, küsitlused, fookusgrupid) ning oldi positiivselt üllatunud ka projektijuhtimise (info liikumine, kohtumised, kliendi kaasamine) efektiivsuse ja kõrge kvaliteedi üle. Projekt nimetati parimaks avalikuks projektiks CIVITTA jõuluauhindade jagamisel, mis on samuti oluline tunnustus, et teeme olulisi asju! 

Tiimijuht Reet Marii Rokk
 

Avaliku sektori arendamise tiim

2022. aastal aitasime Eesti Kunstiakadeemial, Sotsiaalministeeriumil ning Keemilise- ja bioloogilise füüsika instituudil koostada soolise võrdsuse ja mitmekesisuse kavad. Selline kava annab ülevaate, kuidas on organisatsioonis lood võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemisega, milliseid põhimõtteid järgitakse ning, mis veelgi olulisem, paneb järgmiseks 3-5 aastaks paika eesmärgid ja tegevuskava võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse edendamiseks. Asutused ja ettevõtted, mis on endale soolise võrdsuse või mitmekesisuse kava koostanud ning seal kirja pandut rakendavad, võivad olla kindlad, et toetavad oma töötajate heaolu ja pakuvad klientidele parimat võimalikku teenust. Eestis on säärased kavad veel üsna vähestel organisatsioonidel, ent vajadus nende koostamise järele on teadlikkuse kasvades ja uute EL nõuete najal teravnemas. Tänu sellele, et oleme aidanud lühikese aja jooksul koostada soolise võrdsuse ja mitmekesisuse kavad kolmele erinevale asutusele, on Civittal täna tugev praktiline kogemus ka teiste ettevõtete ja asutuste toetamiseks kavade koostamisel ja plaanitu elluviimisel.

Tiimijuht Maari Helilaid
 

Avaliku sektori rahastamise tiim

Eelmisel aastal avasid uksed Nõmme Tervisekeskus ja Tartumaa esmatasandi Tervisekeskus, mille loomist oleme pikalt toetanud. CIVITTA aitas koostada projektitaotlused, viis läbi vajalikud riigihanked ja juhtis ka projektide elluviimist. Meie töö tulemusel ehitati uued ruumid, kus lisaks perearstiteenustele pakutakse mitmeid teisi esmatasandi tervishoiuteenuseid. Projektid, mille toel hooneid kohandati, on osa esmatasandi tervishoiu arengu toetamisest, mille eesmärgiks on parandada esmatasandi teenuste kättesaadavust. 

Tiimijuht Reelika Luhtaru

 

Innovatsiooni sektori tiimid
 

Ettevõtete rahastamise tiim

CIVITTA ettevõtete rahastamise tiim aitas kaasata üle 130 mlj EUR rahastust Euroopa Liidu Innovatsioonifondist. Tegemist on suurima üleeuroopalise fondiga, mille eesmärk on suurendada uute ja innovaatiliste madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu. Fondist rahastatakse läbimurdelisi tehnoloogiaid taastuvenergia tootmiseks ja kasutamiseks, süsiniku kinnipüüdmiseks ja utiliseerimiseks, energia salvestamiseks ning tööstuse energiaintensiivsuse vähendamiseks.

EL Innovatsioonifondi eesmärk on oluliselt vähendada CO2 jalajälge ja tugevdada ettevõtete konkurentsieelist. Tänaseks on toimunud kaks suurprojektide taotlusvooru, millest on rahastatud 24 projekti kogumahus 2,9 miljardit eurot. Aitasime kliendil määratleda projekti skoobi ning koostada taotlusdokumendid arvestades Euroopa Komisjoni poolt etteantud raamistikku. Meie jaoks on oluline teostada mõjusaid projekte ning Innovatsioonifond annab selleks hea võimaluse.

Tiimijuht Agnes Kask
 

Startup ja innovatsiooni tiim

Ajujaht on väga suure ühiskondliku mõjuga projekt, mida CIVITTA on aidanud EAS-il eest vedada ja arendada juba üle 10 aasta. Et ajaga kaasas käia, oleme läbi nende aastate teinud suuremaid ja väiksemaid uuendusi kogu Ajujahi programmis – teleformaat kui kiirendiprogrammi osa, ideekonkursist idufirmade täiemahulise kiirendini, auhinnarahadele võistlemisest tõsiseltvõetavate investeeringuteni jpm.

Ajujahi mõju Eesti ühiskonnale on tohutu – 15 aasta jooksul üle 5500 kandideerinud ettevõtja, 415 tiimi, kes on läbinud kiirendiprogrammi, üle 2 miljardi euro kaasatud investeeringuid alumnide poolt ja suur hulk uusi töökohti ning tuntust üle maailma. Ja need on ainult otsesed numbrid – väga paljud, kellel ei ole õnnestunud oma idufirmat esimese katsega luua, on loonud uue eduka ettevõtte. Korduvalt on meie käest küsitud, kas Ajujaht peaks ikka jätkama, sest ettevõtlusel läheb ju hästi. Meie vastus on olnud lihtne – ka turismil läheb reeglina hästi, kuid ometi me toetame ja promome turismi – miks siis mitte ettevõtlust? Ajujahi 16. hooaeg on alanud, jälgi Ajujahti ja vaata mida uut 16. hooaeg toob!

Tiimijuht Reesi Lepa
 

Rahvusvaheliste projektide tiim

ProFuture on teadus-arendus ja innovatsiooni projekt, mille eesmärgiks on suurendada mikrovetikate valkude kui uuenduslike ja jätkusuutlike toidu- ja söödatoodete koostisosade turuleviimist. Projekti käigus on eelneva kolme aasta jooksul leitud nutikaid lahendusi vetikatele iseloomuliku värvi, lõhna ja maitse eemaldamiseks, andes suurepärase võimaluse loomse valgu asendamiseks vetikate valguga. Nii on välja töötatud mitmed tootekonsteptsioonid mida lähiaastatel on turule oodata. CIVITTA osaleb projektis innovatsioonijuhina, teostades põhjaliku turuanalüüsi, arendades jätkusuutliku ärimudeli ideed ning aidates tootearendajaid uute turgude defineerimisel, dünaamika mõistmisel ning toodete turuvalmis arendamisel. Projekti investeeritakse kokku 8 miljonit eurot sh Horisont 2020 vahendeid ning arendustöös osaleb kokku 31 organisatsiooni üle Euroopa. Rohkem infot leiab ProFuture kodulehelt.

Tiimijuht Anneli Roose

 

Erasektori tiimid


Jätkusuutlikkuse tiim

Aasta säravaimaks projektiks sai Energiasalve ehk Paldiskisse rajatava elektri vesisalvesti süsiniku jalajälje analüüs. Energiasalve näol on tegemist lahendusega, mis hakkab pakkuma väga vajalikku taastuvelektri salvestamise võimekust suures mahus.

Projekti eesmärgiks oli hinnata Energiasalve salvestatava elektri süsiniku jalajälge läbi olelusringi ehk alates Energiasalve ehitamisest läbi kogu kasutuse kuni rajatise elust kõrvaldamiseni. Lisaks analüüsisime, kui palju Energiasalv oma tegevusega fossiilseid ressursse asendades kliimamõju vähendab. Projekt oli meie jaoks ekstra huvitav, sest sisult erines see päris palju tavapärasest tootmisettevõttest ning lisaks on laialdane taastuvenergia kasutuselevõtt ühiskondlikult oluline teema – seega meil oli ülimalt hea meel anda oma panus!

Tiimijuht Sirli Pehme
 

Ettevõtete juhtimiskonsultatsiooni tiim

Erasektori juhtimiskonsultatsiooni tiimi poolt läbi viidud turu-, äri-, finants- ning strateegiliste analüüside seast valisime aasta säravaimaks projektiks kolme Balti riiki katva tarbimiskrediidi turu analüüsi. Valik juhindus kasutatud analüüsimeetodite eripärast ning kliendi jaoks üllatavatest tulemustest.

Projekti eesmärgiks oli hinnata Baltimaade tarbimiskrediidi turu trende, suurust ning konkurentsiolukorda. Esiteks aitasime kliendil läbi makromajandusliku analüüsi mõista laiemaid turutrende ning nende vastavust kliendi äristrateegiale, võttes arvesse näiteks monetaarpoliitika trende ja pandeemia mõju. Teise osana andsime kliendile tema turupositsioonist täpse arusaama, analüüsides konkurente, nende ärilisi trende ning kliendikogemust. Turuosaliste kliendikogemuse kaardistuse tegi eriliseks kontrollpakkumiste võtmisele tuginev analüüsimeetod (mystery shopping), mille raames CIVITTA tiimi liikmed tegid turuosaliste juures läbi krediiditaotluse protsessi, mis lõpetati enne taotluse lõplikku kinnitust. See analüüsimeetod aitas koguda detailset infot alates protsessi struktuurist, kestusest ning täitmist vajavate väljade arvust kuni kliendi identiteedi ning sissetuleku kinnitamiseks kasutatavate meetoditeni, andes kliendile väga detailse ülevaate oma suhtelistest tugevustest ning nõrkustest.

Erinevate analüüsimeetodite kasutamine oli meie jaoks huvitav ning võimaldas anda kliendile turust täpse ülevaate ning selged soovitused enda konkurentsipositsiooni parandamiseks. Klient jäi projekti tulemustega väga rahule ning nimetas trendidest ja konkurentsipositsioonist lähtuvaid järeldusi enda jaoks “äratuskellaks”.

Tiimijuht Jana Tšerkašina

JAGA ARTIKLIT