HANKED KUI OLULINE RAHALINE RISK PROJEKTIDE ELLUVIIMISEL

HANKED KUI OLULINE RAHALINE RISK PROJEKTIDE ELLUVIIMISEL

Eksimused hankemenetluste läbiviimisel või hankelepingute täitmisel on läbi aastate olnud üks levinumaid EL struktuurifondidest toetatud projektide finantskorrektsioonide põhjuseid. Summad, mida toetuse saajad on nende eksimuste tõttu pidanud tagastama või mis on jäänud neile välja maksmata, varieeruvad vahemikus 1-100% asjassepuutuva lepingu maksumusest. Hangetega seotud rahalised riskid toetuse saajatele on seega väga kõrged.

Enamlevinud eksimused riigihangetes on tulenenud hankija teadmatusest ning on seotud liialt kõrgete kvalifitseerimistingimuste, piiravate tehniliste tingimuste, vale menetlusliigi valiku või riigihangete seaduse kontekstis mõtlematult sõlmitud hankelepingu muudatustega. Paljusid neid eksimusi oleks saanud vältida ja mõnikord finantskorrektsioonide määrasid alandada või neist üldse pääseda, kaasates protsessi hangete valdkonna spetsialistid. Kuigi mitte alati, siis mõnikord juhtub, et koostöös hankespetsialistidega saab ka hankija ise teada, et tema tegevus, mille ebaseaduslikkuses toetuse rakendusüksus võib-olla juba teda ennastki on veennud, oli teemat uuest vaatevinklist analüüsides siiski seaduspärane.

Civitta kogenud hankespetsialistid on aidanud klientidel, alates kümnetest kohalikest omavalitsustest kuni laia valiku tööstusettevõteteni, vältida või ka tagantjärgi lahendada seesuguseid probleeme sadades kõikides eri menetlusliikidega hangetes ning hankelepingute täitmisel. Meie poolt edukalt läbi viidud hangete koguarv läheneb tänaseks pea tuhandele. Oleme läbi professionaalse hanketeenuse panustanud sujuvasse toetusraha kättesaamisesse, vältides või vähendades eksimustest tulenevaid finantskorrektsioone. Meie poolt pakutavad hangete valdkonna teenused on järgnevad:

1. Hankemenetluste, sh kunsti- ja ideekonkursside läbiviimine

 • Kliendi vajadusi parimal moel rahuldava menetlusliigi valik
 •  Hanke alusdokumentide juriidilise osa, sh hankelepingu projekti koostamine
 • Tehnilise kirjelduse koostamine koostöös kliendiga
 • Kõik hankemenetlusele eelnevad, menetlusaegsed ja järgsed toimingud Riigihangete Registris
 • Osalemine hankekomisjoni ja/ või hindamiskomisjoni töös
 • Osalemine hankemenetluses peetavatel läbirääkimistel
 • Pakkujatel menetlusest kõrvaldamise aluste ja kvalifikatsiooni ning pakkumuste vastavuse kontrollimine
 • Nõustamine vaidlustusmenetlustes

2. Hankelepingute täitmise nõustamine, lepingute muudatuste nõustamine ja vormistamine

 • Lepingute tõlgendamine ja nõustamine lepinguliste vaidluste lahendamisel
 • Lepingu muudatuste õiguspära hindamine
 • Lepingu muudatuste vormistamine ja vajadusel Riigihangete Registrisse sisestamine
 • Sõlmitud lepingu muudatuste õiguspära hindamine ja kliendi nõustamine nende selgitamisel auditite käigus

3. EL toetuste kasutamisega, sh finantskorrektsioonidega seotud juriidilised küsimused

 • Nõustamine finantskorrektsiooni otsuse eelnõude või otsuste osas, vaieldavuse hindamine ja vastuväidete koostamine
 • Nõustamine EL toetuste õiguspärasel kasutamisel ja projekti tegevustega seotud finantskorrektsiooni riskide hindamisel

Lisainfo:
Ragne Vaarik
Civitta noorempartner
Email: [email protected]

JAGA ARTIKLIT