KUIDAS EASI ROHEMEETME ABIL KÄIVITADA KESTLIKKU ARENGUT?

KUIDAS EASI ROHEMEETME ABIL KÄIVITADA KESTLIKKU ARENGUT?

Viimase aasta jooksul on diskussioon ESG, jätkusuutlikke lahenduste ja kliimamõjude vähendamise ümber üha hoogustunud. See on ka põhjendatud, sest 2022. aasta oli globaalselt  järjekordne CO2 emissioonide rekordaasta (1), mis kinnitas, et maailm on jätkuvalt kliimasoojenemise kõige pessimistlikumal trajektooril (2). 

Sellest ajendatult on Euroopa Liit võtnud regulatiivseid samme suunamaks ettevõtted arvestama ja ka avalikustama samme jätkusuutlikuma tegevuse suunas, kuid regulatiivne surve ei peaks olema peamine põhjus tegutsemiseks. Ettevõtetel on majanduslikult kasulik leida varakult lahendusi oma ärimudelite kliimakindlaks muutmiseks ja konkurentsipositsiooni tugevdamiseks läbi kestlike arenguinitsiatiivide. Nii on näiteks tarbijad rohetoodete eest mitte ainult valmis rohkem maksma (3), vaid on ka lojaalsemad (4); finantsasutused annavad paremaid laenutingimusi “rohelistele” investeeringutele (5); ja CO2 emissioonide vähendamine võib kaasa tuua efektiivsema ressursikasutuse, tooteinnovatsiooni ja kulude vähendamise.

EISi (endine EAS) värskelt avatud rohemeede on just loodud selleks, et ettevõtteid aidata leida oma suund jätkusuutlikkuse teekonnal ja teha esimesi samme - analüüsida oma hetkeolukorda ja arenguvõimalusi ning selle tulemusel ka liikuda edasi roheinvesteeringute elluviimisega.

 

Mida rohemeetmest toetatakse ja mis tingimustel?

EISil on avatud tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus ehk nn rohemeede, mis võimaldab tootmisettevõtetel hinnata oma hetke rohevõimekust, juurutada viise tootmise kestlikuks arenguks ning luua eeldusi uutele „rohelistele“ ärivõimalustele.

Ettevõtted saavad alustada roheauditiga ja seejärel taotleda investeeringutoetust:

Roheauditi toetuse raames on võimalik sisse osta nõustamisteenust, et kaardistada ettevõtte rohevõimekus ja hinnata ettevõtte kasvuhoonegaaside emissioone. Roheauditi koostamiseks antav toetus on kuni 10 000 eurot projekti kohta, mis moodustab maksimaalselt 50% projekti toetatavatest kuludest kui tegevus viiakse ellu Harjumaal või Tartus ning muul juhul 70%. Toetus katab rohevaldkonna või ringmajanduse kogemusega eksperdi teenuse sisseostmise kulusid roheauditi läbiviimiseks kuni 6 kuu jooksul.

Investeeringutoetus võimaldab roheauditis väljatoodud tegevuste elluviimist, näiteks toote või teenuse, organisatsiooni ja protsesside arendamist, töötajate koolitamist ning immateriaalse vara omandamist ja kaitsmist. Toetust antakse kuni 200 000 eurot ning projekti periood on kuni 18 kuud.Toetuse määr on vahemikus 25-70% ning sõltub näiteks projekti planeeritud tegevustest ja taotleja suurusest.

 

Kuidas käib toetuse taotlemise protsess?

Roheauditi ja investeeringutoetuse taotluse saab EISile esitada eraldiseisvalt. Oma olemuselt saab kogu roheprojekti protsessi jagada nelja etappi, millest esimene ja neljas keskenduvad toetuse taotlemisele. 

 

 

Esmalt tuleb leida roheauditi teostaja, kes omab tõendatud kogemust keskkonna- ja kliimavaldkonnas ning rohearenduste elluviimisel. Kui roheauditi läbiviija on leitud, on võimalik esitada taotlus roheauditi toetuse saamiseks ning paralleelselt asuda roheauditit koostama. Roheauditi valmimisel saab hakata ette valmistama investeeringutoetuse taotlust. Projekti tegevustega on võimalik alustada peale investeeringutoetuse taotluse esitamist. 
 

Mis on roheaudit?

Roheaudit on protsess, mille raames hinnatakse ettevõtte rohevõimekust, keskkonnamõjusid ja ärimudeli ringsust tarneahela vaates ning tuvastatakse ettevõtte kestlik arengupotentsiaal koos äritegevuse kestlikumate alternatiividega. Roheauditi protsess koosneb laias laastus kolmest sammust alustades ettevõtte hetkeolukorra analüüsist, millele järgneb arenguvõimaluste tuvastamine ja lõpetuseks tegevuskava koostamine arenguplaanide ellu viimiseks.

 

 

Roheauditi tulemusel valmib teekaart, mis:

  • annab hinnangu organisatsiooni rohevõimekusele ja äritegevuse ringsusele (sh ärimudel, tootmine, tooted, teenused),
  • mõtestab lahti ettevõtte realistliku kestliku kasvupotentsiaali koos ettepanekutega võimalikeks arendustegevusteks,
  • seab olulisemad kestlikku arengut toetavad eesmärgid järgnevaks kaheks aastaks. 

 

Roheauditi raames on ettevõtetel võimalik lasta ellu viia ka täiendavaid analüüse nagu näiteks: 

  • Materiaalsuse analüüs
  • Kasvuhoonegaaside jalajälje hindamine (loe lisaks SIIN)
  • Toote olelusringi analüüs (Life Cycle Assessment – LCA)
  • „Ei kahjusta oluliselt“ (‘Do No Significant Harm’ – DNSH) analüüsi läbi viimine (loe lisaks SIIN)

Suurettevõtetel aitab roheaudit end ka valmis seada EL-i äriühingute kestlikkuse alase aruandluseks Corporate Sustainability Reporting Directive ehk CSRD raames (loe lisaks SIIN).

Lõpliku roheauditi teemade ulatuse ja lähenemise kujundame vastavalt ettevõtte soovidele, tegevusvaldkonnale, senisele tegevusele ESG valdkonnas ja ettevõtte ambitsioonile. Seejuures on oluline ettevõttes aktiivne osalemine roheauditi läbiviimises, sest ainult nii saame tagada, et tulemused ettevõttele ka praktilist väärtust loovad ja on edukalt ellu viidavad. Meie jätkusuutlikkuse eksperdid saavad teid aga toetada nii roheauditi, kui vajalike lisaanalüüside elluviimisega ning arenguplaani seadmisega. 

 

Kuidas CIVITTA saab aidata?

Civitta omab pikaajalist kogemust erinevate toetuste taotlemise abistamisel. Konsultantidena saame aidata taotlemiseks nõutavate dokumentide kokkupanekul, kasutades ära senist praktikat ja teadmisi. Meie teenus hõlmab taotlusdokumentide koostamist, projekteelarve kokkupanekut ning riigiabi reeglitele vastavuse tagamist, projekti tegevuskava koostamist ning tuge menetlusperioodi vältel. Konsultante kaasates saab ettevõte oma arendusideed ellu viia ilma et peaks süvenema riigiabi reeglistikku või toetuse andmise tingimustesse. Hilisemal projekti elluviimisel saame pakkuda tuge ka hangete teostamise ning aruandluse esitamisega. 

Nii saame aidata ettevõtteid kogu protsessi vältel - alates roheauditi taotlemisest, roheauditi läbiviimise kuni investeeringutaotluse koostamise ja administratiivse projektijuhtimiseni.

Kui soovite rohemeetme abil alustada oma jätkusuutlikkuse teekonda, siis võtke meiega ühendust ja oleme teile toeks!

 

Veeli Oeselg
Civitta jätkusuutlikkuse valdkonna partner
[email protected]

Kadri Adrat
Civitta ettevõtete rahastamise noorempartner
[email protected]

 


Viited

(1) Friedlingstein et al., (2022). Global Carbon Budget 2022. In Earth System Science Data (Vol. 14, Issue 11, pp. 4811–4900). Copernicus GmbH. https://doi.org/10.5194/essd-14-4811-2022
(2) United Nations Framework Convention on Climate Change. (2022). United in Science: We are Heading in the Wrong Direction. Link
(3) Industry Europe. (2019) Sustainability in Europe. FMCG Gurus, 2019 Link
(4) Deloitte. (2021). How consumers are embracing sustainability. Link
(5) NYU Stern. (2021) ESG and Financial Performance. Research initiative. Link
 

JAGA ARTIKLIT