Kus on minu kiire internet? CIVITTA analüüsis Eesti ülikiire interneti konkurentsitingimusi.

Kus on minu kiire internet?

Euroopa Komisjoni statistika kohaselt on Eestis kiire ja ülikiire fikseeritud lairibaühenduse jaehinnad Euroopa ühed kõrgeimad, olles sageli lausa kordi kõrgemad võrdluses meie lähinaabritega. Just ülikõrged hinnad suurematel kiirustel on peamiseks põhjuseks, miks Eestis on ülikiire interneti kasutatavus Euroopa madalamate seas (11%) - kaugel maas meie lähinaabrite näitajast ning Eesti digitaalagenda 60% eesmärgist, kuigi ülikiire interneti kättesaadavus on Euroopa Liidu riikide seas esirinnas. 

 

 


CIVITTA uuris ühe turuosalise, Tele2 Eesti soovil fikseeritud lairiba turgu Eestis ning võrdlesime andmeid teiste Euroopa Liidu riikidega. Turu analüüsi tulemusel jõudsime seisukohale, et üks peamisi Eesti kõrgete hindade põhjustajaid on ebamõistlikult kallid hulgitasandi juurdepääsu hinnad – see on hind, mida peab operaator maksma turgu valitsevale ja andmeside infrastruktuuri omavale sideettevõttele, et lõpptarbijale internetiühendust pakkuda. Turgu valitsev ettevõte on kohustatud ausa konkurentsi põhimõtetel pakkuma teistele turuosalistele juurdepääsu lairibaühendusele. Kõrged hinnad ning asjaolu, et teised operaatorid hetkel seda teenust ei kasuta, viitab olukorrale, et hinnastamisel rakendatakse konkurentsi pärssivaid meetmeid

Nimetatud hüpoteesi kontrollimiseks viis CIVITTA läbi hinnakruvi efekti ja turuvallutuslikku hinnastamist analüüsiva uuringu. Teisisõnu uurisime, kas Eestis turgu valitsev ettevõte kasutab:

  1. hinnakruvi efekti (margin squeeze) meetmeid, et hoida hulgitasandi juurdepääsu hindu kõrgel, pakkudes samal ajal lõppkasutajatele suhteliselt madalaid jaehindu. Selleks selgitasime, kas turgu valitseva ettevõtte lairibaühenduse portfelli tulud katavad kõik (nii infrastruktuuri, kui ka otsesed ning kaudsed) teenuse osutamisega seotud kulud;
  2. turuvallutuslikku hinnakujundust (predatory pricing), ehk müüb oma teenuseid nende tegelikust maksumusest madalama hinnaga, et lühiajaliselt takistada konkurentide turule sisenemist ja/või nõrgestada olemasolevaid konkurente. Selleks selgitasime, kas turgu valitseva ettevõtte iga lairibaühenduse teenuse liigilt (s.t. kõikide kiiruste ja lõppkasutajate lõikes) saadavad tulud katavad vastava teenuse osutamisega seotud kulud (infrastruktuuri ja otsesed kulud).

 

 

Hinnakruvi efekti ja turuvallutusliku hinnakujunduse testide käigus modelleerisime erinevate teenuste eest lõppkasutajatelt saadavad tulud turgu valitseva ettevõtte vaatenurgast, samuti teenuste osutamisega seotud kulud, lähtudes Euroopa Komisjoni käsitletud hinnakruvi efekti juhtumite korral kasutatud metoodikast. Kulude hindamiseks kasutasime eksperthinnaguid, operaatorite ajaloolisi andmeid, turgu valitseva ettevõte andmeid ja infrastruktuuri teenuse maksumuse hinnakirja ning erinevaid varasemaid uuringuid. Meie analüüsi tulemusena selgus, et turgu valitseva ettevõtte kulud ületavad tulusid, mis tähendab, et tegemist võib olla õiglase konkurentsi tingimuste rikkumisega.

Hinnakruvi efekti ja turuvallutusliku hinnakujunduse analüüsi metoodikat on võimalik laiendada ka teistele majandusharudele, kus turgu valitsev ettevõte on reguleeritud ning kohustatud fikseeritud hindade alusel tagama juurdepääsu oma infrastruktuurile teistele turuosalistele.

Analüüsi viisid läbi CIVITTA vanemkonsultandid Martti Rell ja Renar Uibooss.

JAGA ARTIKLIT