Tööstusettevõtete toetusvõimalused ja toetusmeetmed.

TÖÖSTUSETTEVÕTETELE AVANEVAD TOETUSMEETMED

CIVITTA ühendas jõud Excedeaga, omandades nende konsultatsiooniüksuse. Tehing lisab täiendavat kompetentsi ettevõtete rahastamise ja rahvusvahelise kasvunõustamise valdkonnas ning tugevdab samal ajal CIVITTA kohalolekut Põhjamaades. 

Käesoleval aastal on avanenud ja avanemas mitmed toetusvõimalused, mis on suunatud eelkõige tööstusettevõtetele:

 • Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Ettevõtete ressursitõhususe toetusmeede
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Ettevõtete digipöörde toetusmeede
 • Ettevõtete Arendamise Sihtasutuse (EAS) Ettevõtete rohepöörde toetusmeede
 • PRIA toetus toiduaine- ja joogisektorile
 • Ida-Viru investeeringutoetused

 

KIK ressursitõhususe toetusmeede

 

RESSURSITÕHUSUSE MEETME SUURPROJEKTIDE VOOR

Toetusmeede avaneb eeldatavalt juuni 2022.

Toetuse EESMÄRK on ettevõtete ressursitõhususe, sh energiatõhususe, suurendamine, keskendudes eelkõige jätkusuutlikumate lahenduste võimendamisele ning seeläbi ettevõtete konkurentsivõime tagamisele. Abikõlblikud on kulud:

 • materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtavate investeeringute kulud;
 • investeeringutega seotud seadistamise kulud;
 • investeeringutega seotud personali koolituse kulud.

Projekti abikõlblikkuse periood on maksimaalselt 24 kuud, kuid mitte kauem kui 31. august 2026. aastal.

Toetuse eeldatav summa on 250 000 kuni 2 000 000 eurot projekti kohta ning toetuse osakaal on kuni 50% sõltudes ettevõtte suurusest ja riigiabi liigist.

Investeeringu taotlemise hetkel ei tohi ressursiaudit olla vanem kui 2 aastat, peab kajastama ettevõtte olemasolevat olukorda ning olema tehtud kooskõlas rakendusasutuse kinnitatud ressursiauditi metoodikaga.

Rohkem infot KIK-i ressursitõhususe toetusmeetme kohta saab Agnes Kaskilt ([email protected], 5816 1353) või Kadri Adratilt ([email protected], 55687649).


 

Ettevõtete digipööre toetusmeede

 

DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI KOOSTAMISE TOETUSMEEDE

Toetusmeede on avatud.

Toetuse EESMÄRK on ettevõtete digitaalse küpsuse ning tehnoloogiamahukuse suurendamine. Toetuse abil toimub teekaardi kujul hinnangu andmine ettevõtte digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja mõjule ettevõtja majandustulemustele. Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalse tehnoloogia, tarkvaralise või automatiseerimisalase lahenduse.

Abikõlblikud kulud on digitaliseerimise teekaardi koostamine (sisseostetav teenus). Projekti abikõlblikkuse periood on maksimaalselt 6 kuud, kuid mitte kauem kui 31. oktoober 2023. aastal.

TOETUSSUMMA on kuni 15 000 eurot projekti või ettevõtte kohta.

Toetuse osakaal projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest on:

 • Väikeettevõttel ja keskmise suurusega ettevõttel grupi erandi artikkel 18 kohaselt 50%;
 • Väikeettevõttel, keskmise suurusega ettevõttel ja suurettevõttel vähese tähtsusega abi puhul 50%;
 • Väikeettevõttel, keskmise suurusega ettevõttel ja suurettevõttel, mille registreerimise aadress on väljaspool Tallinna või Tartu linna, vähese tähtsusega abi puhul 70%.

DIGIPÖÖRE ETTEVÕTETES TOETUSMEEDE*

Toetusmeede avaneb eeldatavalt juunis 2022.

Toetuse EESMÄRK on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu. Toetuse abil on erinevate sektorite ettevõtetel võimalik investeerida automatiseerimisse ning digitaliseerimisse või robotite kasutuselevõttu, eesmärgiga vähendada inimsekkumise vajadust ning suurendada tarneahela efektiivsust, tehes seda protsesse optimeerides ning andmeid tõhusalt kasutades ja juhtides.

Projekti TULEMUSENA peab suurenema ettevõtte tehnoloogiamahukus, tootlikkus, lisandväärtus ja jätkusuutlikkus ning rahvusvaheline konkurentsivõime.

Abikõlblikud kulud on automatiseerimiseks vajaliku immateriaalse ja materiaalse vara, digitaalsete tehnoloogiate, robotite soetamine, arendamine ja juurutamine (k.a. litsentside ja patentide kulud) ning koolituse korraldamine sh:

 • ressursside ja protsesside planeerimine, optimeerimine, haldamine ning protsesside jälgimine ja juhtimise tarkvarade arendamine ja integreerimine;
 • pilvetehnoloogiate kasutuselevõtt;
 • tööstusliku asjade interneti süsteemide väljaarendamine;
 • andmeanalüüsi ja masinõppe ja -nägemissüsteemide väljaehitamine;
 • robotsüsteemide kasutuselevõtt ja integreerimine;
 • virtuaal- ja liitreaalsuse lahenduste integreerimine äriprotsessidesse;
 • kolmemõõtmelise prototüüpimise ja kihtlisandustootmise väljaehitamine;
 • küberturvalisuse ja andmekaitse süsteemide kasutuselevõtt ja arendamine.

Projekti abikõlblikkuse periood on maksimaalselt 18 kuud, kuid mitte kauem kui 31. detsember 2025. aastal.

TOETUSSUMMA on kuni 300 000 eurot projekti või ettevõtte kohta. Eelistatud on tööstusettevõtted.

Toetuse osakaal projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest on 20-50% sõltuvalt ettevõtte suurusest ning riigiabi liigist.

* Tegemist on esmase infoga.

Rohkem infot toetusmeetme kohta saab Agnes Kaskilt ([email protected], 5816 1353) või Kai Krashevskilt ([email protected], 5647 7546).


 

Tootmisettevõtjate ärimudeli muutmise toetus

Toetusmeede avaneb eeldatavalt juunis 2022.

Toetuse eesmärk on Eesti tootmissektori toimepidevuse ja konkurentsivõime tagamine eksportturgudel ärimudeli ringsuse ja rohevõimekuse kaardistamise ning ärimudelit muutvate arendusprotsessi kaudu.

Meetmest toetatakse:

 • Roheauditi läbiviimist, mille tulemusena valmib teekaart
 • Teekaardist tulenevate prioriteetsete arengueesmärkide elluviimist ja ärimudeli muutmist

Roheauditi läbiviimiseks antav toetuse suurus on kuni 10 000 eurot ning see on mõeldud rohevaldkonna või ringmajanduse kogemusega eksperdi teenuse ostmiseks.

Arendustegevuste elluviimise käigus toetatakse ühe teekaardist tuleneva põhitegevuse rakendamist. Põhitegevuseks võivad olla:

 • Protsessidele suunatud tegevused (KHG jalajälg, sisendinfo kogumise süsteemide arendamine, integreerimine)
 • Tootearendus (materjalid, tooted, teenused)

Arendustegevuseks antav toetus on kuni 200 000 eurot. Toetuse määr on kuni 50% ning sõltub ettevõtte suurusest ning riigiabi liigist.


 

PRIA toetus väikestele toiduaine- ja joogisektori ettevõtetele seadmetesse ja ehitusse investeerimiseks

Taotlusvoor on avatud perioodil 18.05-01.06.2022.

Toetust suurusega kuni 750 000 eurot ettevõtte kohta saavad taotleda:

 • väikeettevõtjad, kelle taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta põhitegevusala oli EMTAK C10 või 11 (toiduainete ja jookide tootmine) välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11)
 • mikroettevõtjad, kelle põhitegevusala taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal ei olnud toiduainete- ja joogitootmine ja kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud nimetatud toodete tootmisega ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 14 000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust.

Toetuse määr on kuni 40%.

Toetust  antakse:

 • seadmetesse ja ehitistesse tehtavate investeeringute katteks töötlemise ja/või turustamise eesmärgil. Alates sellest voorust saab toetust taotleda ka üksnes turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks (näiteks vaid pakkemasina soetus või laohoone ehitus).

Keskmistele ja suurtele joogi- ja toidusektori ettevõtetele avaneb sarnane investeeringuvoor septembris, toetussumma on kuni 2 miljonit eurot ettevõtte kohta.

Rohkem infot toetusmeetme kohta saab Kai Krashevskilt ([email protected], 5647 7546).


 

IDA-VIRU SUURINVESTEERINGUTE TOETUS

Toetusmeede avaneb eeldatavalt juunis 2022.

Toetuse eesmärk on Ida-Viru piirkonna majanduse mitmekesistamine ehk eri valdkondade arengu toetamine uute töökohtade loomiseks ning seeläbi põlevkivisektori osakaalu vähenemisest tulenevate majanduslike mõjude leevendamiseks Õiglase Ülemineku Fondi vahenditest (ÕÜF).

Minimaalne võimalik toetussumma on 500 000 eurot. Maksimaalse toetussumma kujunemine sõltub erinevatest teguritest, mh loodavate töökohtade arv. Eeldatud on, et projekt loob või säilitab toetusskeemis kirjeldatud viisil minimaalselt 5 töökohta:

 • toetust antakse kuni 100 000 eurot ühe Ida-Viru maakonnas loodava töökoha eest, kui loodavate töökohtade ülene keskmine brutokuupalk ületab EMTAK 2008 kahekohalise numberkoodiga tegevusvaldkonna, milles projekti ellu viiakse, Eesti keskmist brutokuupalka.
 • toetust antakse kuni 200 000 eurot ühe Ida-Viru maakonnas loodava töökoha eest, kui loodavate töökohtade ülene keskmine brutokuupalk on vähemalt võrdne toetuse määruses nimetatud sihttaseme toodud sihttaseme ja koefitsiendi 1,2 korrutisega.

Toetust saab küsida seadmete soetuseks, ehituseks, teadus- ja arendustegevuseks, kui see toetab tootmise käivitamist või uute toodete või teenuste lisamist (TA tegevuseks kuni 3 milj. €,  toetuse määr 25-100% sõltuvalt ettevõtja suurusest ja kas projekt hõlmab nn tõhusat koostööd), koolitusabi (kuni 300 000 €, toetuse määr 50%) ja vähese tähtsusega abi (kuni 200 000 eurot, toetuse määr 80% – infrastruktuuri arenduskuludeks: näiteks võrguühendused, projekteerimine jms). Maksmimaalne toetussumma on 10 milj. eurot, ülisuurte projektide puhul ka enam. Lõplikud toetustingimused kinnitatakse määruse allkirjastamisel.

Rohkem infot toetusmeetme kohta saab Kai Krashevskilt ([email protected], 5647 7546).


 

IDA-VIRUMAA väike- ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringutoetus

Toetusmeede avaneb eelduslikult 2022. aasta jooksul.

Toetuse eesmärk on Ida-Virumaal tegutsevate VKEde pikaajalise konkurentsivõime suurendamine uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste, tehnoloogiate ja protsesside väljatöötamise ning inim- ja struktuurkapitali (patendid, infosüsteemid, protsessid, poliitikad) kasvatamise kaudu. Toetust saavad taotleda tegutsevad piirkondlikud, vähemalt 24 kuud vanad väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Toetust antakse ettevõtjale põhiprotsessi ja seda toetavate protsesside arendamiseks, sh:

 • Mitmekesistamine ja ümberkorraldamine;
 • Uuenduslike omadustega toote või teenuse väljaarendamine;
 • Ärimudeli uuendamine;
 • Digitaliseerimine, innovatsioon, tehnoloogia kasutuselevõtt, KHG heite vähendamine jms.

Toetatavad tegevused täpsustatakse toetuse andmise tingimuste kinnitamisel.

Toetussumma on 30 000 kuni 500 000 eurot projekti kohta.

Toetuse osakaal on vahemikus 35%-65% projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest, sõltuvalt projekti suurusest, ettevõtte suurusest ja loodud töökohtade arvust.

Täpsemad tingimused kinnitatakse meetme määruse jõustumisel.

Kui Teil on täiendavaid küsimusi toetusvõimaluste kohta, võtke meiega ühendust!
Aitame kaardistada ettevõtte strateegiliste arenguplaanide elluviimise toetusvajadused ning anname Teile varakult infot meetmete avanemisest ja toetuse andmise tingimustest.

JAGA ARTIKLIT