Valmis "Kainem ja tervem Eesti" vahehindamisraport | CIVITTA

Valmis "Kainem ja tervem Eesti" vahehindamisraport

CIVITTA poolt valmis kevade lõpus programmi “Kainem ja tervem Eesti” vahehindamisraport. Töö tellijaks oli Sotsiaalministeerium, et hinnata Tervise Arengu Instituudi poolt ellu viidud programmi asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja jätkusuutlikkust.

Programm "Kainem ja tervem Eesti"

Alkoholi liigtarvitamine on Eestis üks suurimaid majandus- ja haiguskoormust põhjustavaid terviseriske. Eestis sureb alkoholi liigtarvitamisega otseselt seotud haigustesse igal aastal 600–800 inimest, neist 2/3 on mehed. Ligi kolmandiku surmadest põhjustab maksa alkoholtõbi, millele järgnevad esinemissageduselt alkoholimürgistus ning alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäired. Kaudselt alkoholi liigtarvitamisega seotud haigustesse sureb igal aastal 9000–10 000 inimest, üle poole neist on naised.

Tervise Arengu Instituudi tegevusi alkoholist tulenevate kahjude vähendamiseks rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Kainem ja tervem Eesti" raames. 

Programmi eesmärkideks on:

  • Parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ning raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti
  • Pakkuda alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenust ning alkoholitarvitamise häire ravi teenust
  • Suurendada Eesti rahvastiku teadlikkust alkoholi tarvitamise riskidest ja riskipiiridest ning alkoholi liigtarvitamise ennetuseks ja raviks vajalikest tervishoiuteenustest ja tugitegevustest

CIVITTA roll ja raporti sisu

Vahehindamine viidi läbi kvalitatiivse uuringuna, mille tulemusel hindasime programmi asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja jätkusuutlikkust perioodil 2014–2018. Täpsemalt hindasime raportis alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise ning alkoholitarvitamise häire ravi teenust ning teenuste arendamist, sealjuures ka teadlikkust suurendavaid tegevusi. Hindamise sihtgruppideks olid perearstikeskused, raviasutused, muud alkoholi liigtarvitajatega kokku puutuvad spetsialistid ja programmi arendustegevustesse kaasatud organisatsioonid. 

Vaheraporti tulemusel selgus, et programmi seniseid tegevusi võib pidada asjakohasteks ja tulemuslikeks. Uuringuga seotud eksperdid tõid eraldi välja, et ehkki alkohol ja sellega seotud probleemid on keeruline ja stigmatiseeritud teema, on tervishoiutöötajate teadlikkus ja vastuvõtlikkus ideele teenusepakkumisest võrreldes paari aasta taguse ajaga selgelt kasvanud. Siiski on programmi mitme eesmärgi saavutamisega olnud raskusi ning algselt kokkulepitud eesmärkide lõplikuks saavutamiseks rahastusperioodi lõpus tuleb kõvasti pingutada.

JAGA ARTIKLIT