Hindasime Eesti kohanemis- ja lõimumisteenuseid | CIVITTA

Viisime läbi ESF kohanemis- ja lõimumismeetme vahehindamise

CIVITTA poolt koostatud kohanemis- ja lõimumismeetme vahehindamisest selgub, et Eesti riigi kohanemis- ja lõimumisteenused on hästi vastu võetud.

Kohanemis- ja lõimumismeetmest lähemalt

Viimasel aastakümnel on erinevate sotsiaalsete, majanduslike ja poliitiliste protsesside tulemusel toimunud oluline muutus Eesti rändeprotsessides. Lisaks möödunud kümnendi lõpus Eestist välja rännanud eestlaste tagasipöördumisele ilmestab Eesti rändeprotsesse ka suurenenud sisseränne nii teistest ELi riikidest kui ka kolmandatest riikidest.

Suurenenud sisserändajate arvu kõrval paistab Eestis silma ka eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanike jätkuvalt suur hulk. Eesmärgiga varasemast enam toetada uussisserändajate kohanemist ja vähelõimunud püsielanike lõimumist Eesti ühiskonnas, kutsuti 2014. aastal ELi struktuurivahendite toel ellu kohanemis- ja lõimumismeede.

Meetme eesmärk on kujundada Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele eeldusi, mis toetavad nende aktiivset osalemist tööhõives, elukestvas õppes ja kodanikuühiskonnas.

Vahehindamise tulemused

CIVITTA uuris, kas meetme raames teostatud tegevused on asjakohased, jätkusuutlikud, tulemuslikud ja tõhusad. Vahehindamine näitas, et perioodil 2014–2018 jõuti kõikide tegevuste lõikes ootuspäraste tulemusteni või lausa ületati ootuseid. Kohanemis- ja lõimumisteenustes osalejatest umbes 75% soovitaks teenuseid ka teistele. Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul annab CIVITTA poolt koostatud analüüs hea sisendi teenuse paremaks muutmiseks.

Vahehindamisest tuli välja, et kohanemisprogrammi läbinute teadmised Eesti riigi kohta on paranenud. Lõimumiskoolitustel osalejad hindavad eesti keele oskuse paranemist, tunnetavad paremini Eesti kultuuriruumi ning väärtustavad erinevusi kultuuride vahel. Kitsaskohtadena tõime esile sihtrühma madalat teadlikkust teenustest, ebaselgeid seoseid kohanemis- ja lõimumistegevuste vahel ning vähest koostööd teenusepakkujate vahel.

JAGA ARTIKLIT