Läänemere piirkonna 2014-2020 programmi lõpphindamine

Client

Läänemere piirkonna korraldusasutus

Projekti taust

Interregi Läänemere piirkonna (BSR) programm on ELi rahastatud algatus, kus on integreeritud territoriaalne arengu ja koostöö tugevdamine, et tagada uuenduslikum, paremini juurdepääsetav ja jätkusuutlikum Läänemere piirkond. BSR programm keskendus 2014–2020 rahastusperioodil innovatsioonivõimekusele, loodusvarade tõhusale majandamisele ja säästvale transpordile.

Meie meeskonnal oli võimalus hinnata, kas ja kuidas Interreg BSR programm tervikuna seatud eesmärgid saavutas, milline oli programmi mõju ning kuidas rahastatud projektid oma eesmärke täitsid.

Projekti sisu

Interreg on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika tööriist, mille eesmärk on lahendada piiriüleseid probleeme ning arendada ühiselt erinevate territooriumide potentsiaali olla rohelisem, targem ja paremini ühendatud. Programm käsitleb riske ja probleeme, mida riik üksi lahendada ei suuda ja mille puhul on vajalik riikidevaheline koostöö.

Programm kaasrahastas ligikaudu 200 projekti Läänemerd ümbritsevates riikides. Igal projektil oli oluline roll piirkonna uuenduslikumaks, jätkusuutlikumaks ja juurdepääsetavamaks muutmisel.

Meie analüüs näitab, et programm on vaatamata COVID-19 kriisile saavutanud oma eesmärgid:

 • Institutsiooniline suutlikkus on alates 2020. aastast paranenud, kuid edasiminek võinuks olla kiirem.
 • Paljud organisatsioonid eelistavad investeerida oma teadmisi, aega ja rahalisi vahendeid tehnoloogilistesse uuendustesse ning see põhjustab ressursside puudust muud tüüpi projektides.
 • Erinevate sihtrühmade kaasamiseks tuleks rakendada kohandatud lähenemist, et projekti tulemused jõuaksid sihtrühmadeni kõige sobivamal viisil.
 • Vaja on, et sekkumised oleksid vähem koondunud linnadesse, rohkem arenenud piirkondadesse ja keskenduksid rohkem maapiirkondade osalejate kaasamisele.
 • “Projektiplatvormid” on väärtuslik vahend projektide mõju laiendamiseks.
 • Erinevate rahastusallikate koondamine võimaldas läheneda probleemidele laiema nurga alt.
 • COVID-19 pandeemia tõi kaasa piirangud, mis sundis paljusid tegevusi ja suhtlust veebi kolima. Veebipõhine koostöö vähendas ühtekuuluvust, muutis koostöö keerulisemaks ning mõjutas negatiivselt võrgustike arengut teiste projektide või huvirühmadega. Positiivne on aga see, et veebipõhised üritused aitasid projektidel jõuda uue ja laiema sihtrühmani, suurendades nende nähtavust.

Pakutud teenused

 • Ekspertintervjuud Läänemere riikide poliitikakujundajatega.
 • Veebiküsimustik tulemusnäitajate sisendi kogumiseks.
 • Suuremahuline veebiküsitlus kõigi projektipartnerite ja kasusaajate seas, et saada teavet projektide tulemuste kohta.
 • Süvaintervjuud ja fookusgrupi intervjuud, et koguda tagasisidet programmi tulemuste ja mõju kohta.
 • Valideerimisseminarid tulemuste kinnitamiseks ja soovituste väljatöötamiseks tulevaste programmide planeerimiseks ja protsesside täiustamiseks.

Projektidevahelise koostöö intensiivsus

Tulemused

Läänemere piirkonna programm saavutas edukalt oma eesmärgid olenemata ette tulnud takistustest. Lõpparuandes hinnatakse programmi edusamme sihtrühmade institutsionaalset suutlikkust mõõtvate tulemusnäitajate saavutamisel. Lõpptulemusena pakub BSR kogemus väärtuslikku teavet piirkonna tulevaste programmide planeerimiseks ja elluviimiseks.

Lõpliku hindamisaruandega saab tutvuda siin ja pressiteate tulemuste kohta leiate siit.
Lisateavet Interregi BSR programmi kohta leiate siit.

Partner

Piia Viks-Binsol

Associate Partner, Tallinn, Estonia