Lihtsalt ja selgelt: kuidas kasutada toetusi ettevõtte arenguks?

Kadri Adrat Partner

Oleme uue rahastusperioodi alguses – kuni 2027. aastani on Eesti elu arendamiseks eraldatud ligikaudu 3,4 miljardit eurot, mille kasutamine on juba osaliselt alanud, kuid suur osa toetustest on järgnevate aastate jooksul avanemas. Kuidas seda enda ettevõtte hüvanguks ära kasutada?

Milleks toetused?

Euroopa Liidu toetused on heaks viisiks enda ettevõtte arengu kiirendamiseks ja rahastamiseks. Praegused prioriteetvaldkonnad võimaldavad ettevõtetel muutuda nutikamaks, säästlikumaks, digitaliseeritumaks, läbida rohepööre. Seega viia ellu tegevusi, mis tavapäraselt nõuavad ettevõtetelt suuri investeeringuid ning vajalike omavahendite olemasolu.

Toetuste abil on investeeringud võimalik ellu viia kiiremini ning väiksema riskiga, saavutades oodatud mõju tavapärasest varem. 

Olgu see siis uue tõhusama seadme soetamine, uuenduslike digilahenduste või robotite kasutuselevõtt või uue toote arendamine – saadav rahastus aitab riske minimeerida ning ettevõttele arengutõuke anda. 

Mida arvestada toetuse valikul?

Endale sobiliku toetusmeetme valikul tuleb arvestada ootustega, mis rahastaja projektile on seadnud, ning rahastustingimustega. Ettevõttele sobivaima toetuse otsingul mõtle läbi: 

  • Milleks toetust vajatakse? Kas on tarvis soetada uus seade, osta sisse teadus-arendustegevusi, võtta kasutusele uus digilahendus või hoopis katta oma töötajate kulusid, et tekiks võimekus tootearendusega tegeleda. Erinevatel toetustel on määratud erinevad kulud, mida toetusest katta saab, seega on oluline just enda vajadused läbi mõelda. 
  • Kui suur on planeeritav investeering? Mõtle läbi, mis on projekti eelarve ning kui palju sellest on ettevõte valmis ise panustama. Toetuste eripäraks on omafinantseeringu olemasolu nõue, mis tähendab, et teatud osa investeeringust peab ettevõte olema võimeline ise katma. Tutvu samuti, millises määras toetust antakse – toetuse määr varieerub erinevate toetuste puhul ning sõltub muuhulgas sellest, kui suur taotlev ettevõte on ning milliseid tegevusi toetusest katta soovitakse. 
  • Mis aja jooksul planeeritakse arendus teha? Projektide pikkused võivad ulatuda ühest aastast kahe-kolme aastani. Ka projekti maksimaalne kestus on toetuse andmise tingimustes määratud ning seega sõltub sobiva toetuse valik ka investeeringu ajakavast. Alati on võimalik projekt teostada kiiremini, kui tingimustes kirjas, kuid tingimustes toodust kauem projekt kesta ei saa. 

Mis on toetuse kasutamise tulemus ja mõju? Toetust antakse konkreetse tulemuse saamiseks – selle kaudu suunab riik ettevõtete arengut soovitud suunas. Kui projekti tulemusena peaks vähenema näiteks inimsekkumise vajadus ettevõttes, siis otsi just neid toetusi, mis on selle enda eesmärgiks seadnud. 

Mis teeb projektist eduka projekti?

Kui toetusvõimalus tuvastatud, on järgmine samm taotluse koostamine ja esitamine. Mida aga taotluse koostamisel tähele panna?

  • Tutvu taotluse vormi ja hindamiskriteeriumidega. Nii saad teada, millist infot taotluses oodatakse ning mida ja kuidas hinnatakse. Taotluse küsimustele vastates ole täpne ja selge ning anna võimalikult lihtsad vastused. Kasuta etteantud vorme – need teevad üldjuhul taotluse ettevalmistamise lihtsamaks. 
  • Kindlasti vaata üle ka nende dokumentide loetelu, mida taotluse juurde soovitakse. Arvesta sellega, et nii mõnegi dokumendi ettevalmistamine võib nõuda lisaaega või kulusid. Sellisteks näideteks on eskiisprojekti nõue, kui projektis on planeeritud ehitustööd; projekti tegevusi piiritleva lisaauditi olemasolu; kinnistu kasutamisõiguse tõendamine jne.
  • Mõtle detailselt läbi projekti eelarve ja kirjuta see lahti, et hindajal oleks võimalik aru saada, millistest kuludest projekt koosneb. Eelarve põhjendamiseks lisa hinnapakkumised ka siis, kui neid ei ole taotlusega kaasa nõutud. 
  • Too selgelt välja projekti vajadus ja tänane kitsaskoht ning selgita, kuidas projekt seda lahendada aitab. Nii lahendatava probleemi kui oodatava tulemuse kirjeldamisel toeta oma argumente andmete ning näidetega. Taotluses küsitakse alati ka projekti seost meetme eesmärkide ja oodatavate tulemustega, nii et too välja, kuidas just sinu projekt neisse panustab. 
  • Alusta projektitaotluse ettevalmistamist aegsasti. Nii jääb piisavalt varuaega, et kõik nõutud dokumendid korralikult täita ning rahulikult läbi mõelda. See vähendab kiirustamisest tekkivaid vigu ning lihtsustab rahastaja jaoks menetlusprotsessi. 

Millega arvestada peale taotluse esitamist?

Kui taotlus edukalt esitatud, läheb aega, enne kui rahastusotsus tuleb. Taotlus läbib peale esitamist nii tehnilise kontrolli kui ka hindamise, mille käigus tekib rahastajal üldjuhul projekti kohta täiendavaid küsimusi. Kui positiivne otsus käes, tutvu kindlasti toetuse saajatele mõeldud tingimustega, et saada ülevaade, millised on nõuded projekti elluviimisel. Näiteks on tavapraktika, et enne kulude tegemist tuleb teenuste või seadmete soetamisel võtta võrreldavad pakkumised ning toetuse saamisest teavitada üldsust vastavalt konkreetsetele juhistele. Ka selles etapis on oluline kõikidele nõuetele vastata, et tagada ladus projekti elluviimine. 

 

 

Kui jääd toetuse valikul, projekti ettevalmistamisel või ka elluviimisel hätta, küsi nõu. Toetuse tingimustes orienteerumine ning aru saamine, milline toetusmäär just sinu projekti erinevatele tegevustele kohaldub, võib olla aeganõudev ning keeruline ülesanne. Projektitaotlustega pidevalt kokkupuutuvad inimesed orienteeruvad selles maailmas hästi ning aitavad kaasa mõelda ja erinevaid vigu vältida.

Kuula ka Äripäeva raadiosaadet, kus Civitta noorempartner Kadri Adrat räägib täpsemalt, millised on levinumad vead toetuste taotlemisel, mille järgi otsustada, kas toetuse taotlemine on mõistlik ja kuidas hakkama saada aruandluse bürokraatiaga. Kuula saadet siit!